Umum dan Keuangan

2017 2018 2019 2020 2021
DIPA 01 DIPA 04 DIPA 01 DIPA 04 DIPA 01 DIPA 04 DIPA 01 DIPA
04
DIPA 01 DIPA
04
Januari Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Februari Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Maret Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
April Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Mei Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Juni Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Juli Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Agustus Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
September Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Oktober Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Nopember Lihat LIhat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Desember Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat

Tahun 2021

DIPA 01   DIPA 04
Jan Peb Mar Jan Peb Mar
Lihat Lihat Lihat Lihat lihat Lihat
 Apr Mei Jun Apr Mei Jun
lihat Lihat Lihat lihat Lihat Lihat
Jul Agt Sep Jul Agt Sep
Lihat Lihat Lihat lihat Lihat Lihat
Okt Nop Des Okt Nop Des
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat

 

Tahun 2020

DIPA 01   DIPA 04
Jan Peb Mar Jan Peb Mar
Lihat Lihat Lihat Lihat lihat Lihat
 Apr Mei Jun Apr Mei Jun
lihat Lihat Lihat lihat Lihat Lihat
Jul Agt Sep Jul Agt Sep
Lihat Lihat Lihat lihat Lihat Lihat
Okt Nop Des Okt Nop Des
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat

 

Tahun 2019

DIPA 01   DIPA 04
Jan Peb Mar Jan Peb Mar
Lihat Lihat Lihat Lihat lihat Lihat
 Apr Mei Jun Apr Mei Jun
lihat Lihat Lihat lihat Lihat Lihat
Jul Agt Sep Jul Agt Sep
Lihat Lihat Lihat lihat Lihat Lihat
Okt Nop Des Okt Nop Des
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat

Tahun 2018

DIPA 01   DIPA 04
Jan Peb Mar Jan Peb Mar
Lihat Lihat Lihat Lihat lihat Lihat
 Apr Mei Jun Apr Mei Jun
lihat Lihat Lihat lihat Lihat Lihat
Jul Agt Sep Jul Agt Sep
Lihat Lihat Lihat lihat Lihat Lihat
Okt Nop Des Okt Nop Des
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat

Tahun 2017

DIPA 01   DIPA 04
Jan Peb Mar Jan Peb Mar
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
 Apr Mei Jun Apr Mei Jun
Lihat Lihat LIhat Lihat Lihat Lihat
Jul Agt Sep Jul Agt Sep
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Okt Nop Des Okt Nop Des
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat

 

 

Tahun 2021

DIPA
01
  DIPA
04
Semester I Triwulan III Semester II Semester I Triwulan III Semester II
LIhat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat

Tahun 2020

DIPA
01
  DIPA
04
Semester I Triwulan III Semester II Semester I Triwulan III Semester II
LIhat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat

Tahun 2019

DIPA
01
  DIPA
04
Semester I Triwulan III Semester II Semester I Triwulan III Semester II
LIhat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat

Tahun 2018

DIPA
01
  DIPA
04
Semester I Triwulan III Semester II Semester I Triwulan III Semester II
LIhat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat

Tahun 2017

DIPA
01
  DIPA
04
Semester I Triwulan III Semester II Semester I Triwulan III Semester II
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat

Tahun 2021

DIPA 01   DIPA 04
Jan Peb Mar Jan Peb Mar
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
 Apr Mei Jun Apr Mei Jun
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Jul Agt Sep Jul Agt Sep
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Okt Nop Des Okt Nop Des
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat

 

Tahun 2020

DIPA 01   DIPA 04
Jan Peb Mar Jan Peb Mar
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
 Apr Mei Jun Apr Mei Jun
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Jul Agt Sep Jul Agt Sep
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Okt Nop Des Okt Nop Des
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat

 

Tahun 2019

DIPA 01   DIPA 04
Jan Peb Mar Jan Peb Mar
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
 Apr Mei Jun Apr Mei Jun
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Jul Agt Sep Jul Agt Sep
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Okt Nop Des Okt Nop Des
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat

Tahun 2018

DIPA 01   DIPA 04
Jan Peb Mar Jan Peb Mar
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
 Apr Mei Jun Apr Mei Jun
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Jul Agt Sep Jul Agt Sep
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Okt Nop Des Okt Nop Des
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat

Tahun 2017

DIPA 01   DIPA 04
Jan Peb Mar Jan Peb Mar
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
 Apr Mei Jun Apr Mei Jun
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Jul Agt Sep Jul Agt Sep
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat
Okt Nop Des Okt Nop Des
Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat

  2016 2017 2018
REALISASI DIPA
DIPA 01 DIPA 04 DIPA 01 DIPA 04 DIPA 01 DIPA 04
Januari             
Februari            
Maret            
April            
Mei            
Juni            
Juli            
Agustus            
September            
Oktober            
Nopember            
Desember