Mantan Pimpinan
H.
Tuan Thahir Abdullah

1948-1953
Drs. H. Muh. Bachrun. Dr.

1978-1992
Drs. Syahron Nasution, SH

1993-1996
Drs.
Dahrim Syahman Siregar

1996-1997
Drs. Muhsin Halim

1997-2002
Drs.
H. Husni AR

2002-2004
Dra.
Masdarwiaty

2004-2008
Drs. Paet Hasibuan, SH, MH

2008-2012
Drs. Jakfar, S.H. MH

2012-2015
Drs.
Miranda

2015-2016
Drs.
Abd. Rauf

2016-2019
Eldi Harponi,S.Ag.,
M.H.
2019-2020
Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.
2020-2023