H. Tuan Thahir Abdullah
1948-1953
Drs. H. Muh. Bachrun. Dr.
1978-1992
Drs. Syahron Nasution, SH
1993-1996
Drs. Dahrim Syahman Siregar
1996-1997
Drs. Muhsin Halim
1997-2002
Drs. H. Husni AR
2002-2004
Dra. Masdarwiaty
2004-2008
Drs. Paet Hasibuan, SH, MH
2008-2012
Drs. Jakfar, S.H. MH
2012-2015
Drs. Miranda
2015-2016
Drs. Abd. Rauf
2016-2019
Eldi Harponi,S.Ag., M.H.
2019-2020